REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GIELDAKART.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://gieldakart.pl/ (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Gieldakart.pl.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Gieldakart.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, GiełdaKart.pl

1. O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka GCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szpacza 18-20 lok. 1, 51-417 Wrocław); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861342; sąd rejestrowy,  w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60 000,00 zł; NIP: 8952221847, REGON: 387088466, adres poczty elektronicznej: info@gieldakart.pl oraz numer telefonu: (+48) 518-172-802 (dalej jako: „GiełdaKart.pl”).

2. DEFINICJE

 1. Określeniom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. a. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez GiełdaKart.pl i dostępny pod adresem internetowym https://gieldakart.pl.
   b. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   c. DOKUMENTACJA – szczegółowy opis zasad działania, Usług Elektronicznych i elementów Serwisu Internetowego dostępny w ramach zakładek informacyjnych „Jak to działa?” oraz „Pytania
   i odpowiedzi” znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego.
   d. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Kupna lub Umowę Sprzedaży.
   e. GIEŁDAKART.PL – spółka GCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szpacza 18-20 lok. 1, 51-417 Wrocław); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861342; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60 000,00 zł; NIP: 8952221847, REGON: 387088466, adres poczty elektronicznej: info@gieldakart.pl oraz numer telefonu: (+48) 518-172-802.
   f. ZAPYTANIE – zgłoszenie przez Użytkownika chęci zawarcia Umowy Sprzedaży z GiełdaKart.pl składane za pomocą Formularza Zapytania.
   g. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna z GiełdaKart.pl składane za pomocą Formularza Zamówienia.
   h. UMOWA KUPNA – umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, w której w roli kupującego występuje Użytkownik, a w roli sprzedającego GiełdaKart.pl bądź sam wystawca Karty Podarunkowej, którego dane wskazane zostały w opisie na stronie Karty Podarunkowej.
   i. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, w której w roli kupującego występuje GiełdaKart.pl, a w roli sprzedającego Użytkownik.
   j. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy, tj. dokument na okaziciela o określonej wartości nominalnej, uprawniający do bezgotówkowego zakupu towarów lub usług pochodzących z oferty jego wystawcy.
   k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez GiełdaKart.pl na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   l. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również dokonywanie zakupu Kart Podarunkowych sprzedawanych w postaci cyfrowej.
   m. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zapytania, w szczególności poprzez podanie podstawowych informacji o posiadanej Karcie Podarunkowej.
   n. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Karty Podarunkowej do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Kupna, w tym sposobu płatności.
   o. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   p. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   r. WYSTAWCA – Podmiot, który oferuje bony towarowe (karty prezentowe/upominkowe/podarunkowe) uprawniające do nabycia towaru lub usługi w jego sklepie stacjonarnym lub internetowym.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z GIELDAKART.PL

 1. W ramach Serwisu Internetowego GiełdaKart.pl udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o asortymencie świadczonych usług. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzona jest równolegle sprzedaż, jak i skup Kart Podarunkowych. Szczegółowe informacje o prowadzonej przez GiełdaKart.pl działalności w zakresie sprzedaży, jak i skupu Kart Podarunkowych dostępne są w Dokumentacji.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem
  i niniejszym Regulaminem oraz Dokumentacją, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej GiełdaKart.pl, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GiełdaKart.pl: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. GiełdaKart.pl przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. GiełdaKart.pl informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GiełdaKart.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
  w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie
  i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe GiełdaKart.pl).

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Zamówienia, Formularz Zapytania oraz Konto. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz Dokumentacji.
 3. GiełdaKart.pl jest odpowiedzialna za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie
  i obowiązana jest je świadczyć w sposób prawidłowy.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia przez Użytkownika może doprowadzić do zawarcia Umowy Kupna, co pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty. W każdym przypadku Użytkownik informowany jest przed zawarciem Umowy Kupna o wymaganych płatnościach oraz o wysokości wszystkich należności z tytułu zawieranej Umowy Kupna.
 5. Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Użytkowników na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Użytkownika. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd GiełdaKart.pl, innych Użytkowników lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe, usługi i produkty.

5. KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Utworzenie Konta jest wymagane, aby móc korzystać z Kart Podarunkowych zakupionych w postaci cyfrowej.
 3. Użytkownik może jednocześnie posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
 4. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (3) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Użytkownikiem a GiełdaKart.pl. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 5. Konto można również utworzyć podczas wypełniania Formularza Zamówienia, podając nazwę (login) oraz hasło – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.
 6. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia).
 7. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 8. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 9. GiełdaKart.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, kiedy Użytkownik – pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony GiełdaKart.pl wraz z podaniem przyczyny – w sposób rażący
  i uporczywy narusza warunki niniejszego Regulaminu.
 10. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez GiełdaKart.pl lub nieokreślony. GiełdaKart.pl informuje o dokonanym zawieszeniu drogą poczty elektronicznej, podając przyczynę swojej decyzji. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie na Konto oraz korzystanie z jego funkcji.
 11. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie GiełdaKart.pl. GiełdaKart.pl aktywuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych.
 12. GiełdaKart.pl w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do GiełdaKart.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldakart.pl.

6. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY KUPNA

 1. Zawarcie Umowy Kupna możliwe jest po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszej Karty Podarunkowej do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych
  (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących przedmiotu Umowy Kupna: rodzaj i liczba Kart Podarunkowych, miejsce dostawy oraz sposób płatności.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 4. Ceny Kart Podarunkowych wyświetlane na stronach Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich. O łącznej cenie Karty Podarunkowej, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, usługi pocztowe i dostarczenie) oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Kupna.
 5. GiełdaKart.pl nie jest wystawcą sprzedawanych Kart Podarunkowych ani też nie prowadzi punktów sprzedaży, w których możliwa jest ich realizacja.
 6. W przypadku niektórych Kart Podarunkowych stroną Umowy Kupna zawieranej z Użytkownikiem może być sam wystawca Karty Podarunkowej, będący podmiotem trzecim w stosunku do GiełdaKart.pl, o czym Użytkownik informowany jest wyraźnie w opisie na stronie Karty Podarunkowej. W takim wypadku Serwis Internetowy pełni dla wystawcy jedynie funkcję platformy pośrednictwa handlowego, a GiełdaKart.pl może pośredniczyć w przekazywaniu płatności między Użytkownikiem a wystawcą, jednak za wykonanie Umowy Kupna, w tym przede wszystkim dostarczenie Karty Podarunkowej Użytkownikowi, odpowiedzialny jest bezpośrednio sam wystawca, którego dane identyfikacyjne wskazano Użytkownikowi na stronie Serwisu przed zawarciem Umowy Kupna.
 7. Karty Podarunkowe sprzedawane w Serwisie Internetowym nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza ani nie wyłącza to ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 8. Karty Podarunkowe powinny być wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi przez ich wystawców. Warunki korzystania z Karty Podarunkowej zamieszczone są zawsze w opisie dostępnym na stronie Karty Podarunkowej. Użytkownik powinien zaznajomić się z tymi warunkami przed dokonaniem zakupu Karty Podarunkowej w Serwisie Internetowym.
 9. Szczegółowe informacje o rodzajach, cechach oraz sposobie korzystania z Kart Podarunkowych dostępne są w Dokumentacji.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi przez GiełdaKart.pl treści zawieranej Umowy Kupna następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości, za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie GiełdaKart.pl o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie warunków Zamówienia. Treść Umowy Kupna zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Gieldakart.pl.
 11. GiełdaKart.pl umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Kupna za pomocą przelewu bankowego na rachunek GiełdaKart.pl albo za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą rozliczanych za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.pl obsługiwanego przez spółkę PayPro S.A. (aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://przelewy24.pl).
 12. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Kupna.
 13. Dostarczenie Karty Podarunkowej do Użytkownika jest nieodpłatne, chyba że Umowa Kupna stanowi inaczej. GiełdaKart.pl dostarcza Użytkownikowi Kartę Podarunkową przesyłką elektroniczną
  (w przypadku Karty Podarunkowej sprzedawanej w postaci cyfrowej) albo przesyłką pocztową
  (w przypadku Karty Podarunkowej sprzedawanej w postaci fizycznej) za pośrednictwem przewoźnika działającego na zlecenie GiełdaKart.pl.
 14. Przesyłka elektroniczna polega na udostępnieniu Użytkownikowi Karty Podarunkowej do pobrania na Koncie w Serwisie Internetowym w celu zapisania jej w postaci pliku komputerowego w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. GiełdaKart.pl zaleca pobranie Karty Podarunkowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej udostępnienia.
 15. Karta Podarunkowa dostarczona w postaci cyfrowej przeznaczona jest do odczytania na urządzeniu elektronicznym przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obsługującego dany format pliku.
 16. Termin dostawy Karty Podarunkowej:
  a. Dostarczenie Karty Podarunkowej sprzedawanej w postaci cyfrowej do Użytkownika następuje niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego GiełdaKart.pl płatnością Użytkownika z tytułu Zamówienia.
  b. Dostarczenie Karty Podarunkowej sprzedawanej w postaci fizycznej do Użytkownika następuje w terminie 5 Dni Roboczych od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego GiełdaKart.pl płatnością Użytkownika z tytułu Zamówienia.

7. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest po złożeniu przez Użytkownika Zapytania za pomocą Formularza Zapytania.
 2. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się z momentem przejścia do zakładki „Sprzedaj kartę podarunkową” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. Złożenie Zapytania następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zapytania i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących posiadanej Karty Podarunkowej: rodzaj Karty Podarunkowej, wartość i saldo, termin ważności. Użytkownik powinien również załączyć czytelne zdjęcia Karty Podarunkowej zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Formularza Zapytania.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zapytania za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 4. Użytkownik, korzystając z Formularza Zapytania, otrzymuje na podstawie wprowadzonych przez siebie informacji szacunkową wycenę Karty Podarunkowej przez GiełdaKart.pl. Zapytanie Użytkownika ma tym samym charakter oferty sprzedaży składanej GiełdaKart.pl.
 5. GiełdaKart.pl, przed udzieleniem jakiegokolwiek oświadczenia w odpowiedzi na złożoną ofertę, przeprowadza weryfikację danych Karty Podarunkowej Użytkownika będącej przedmiotem Zapytania. GiełdaKart.pl może poprosić Użytkownika o podanie określonych danych niezbędnych do przeprowadzenia tej weryfikacji – podanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zawsze poza Serwisem Internetowym – w drodze korespondencji elektronicznej prowadzonej po złożeniu Zapytania. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje w drodze przyjęcia przez GiełdaKart.pl oferty sprzedaży Karty Podarunkowej przez Użytkownika, a jeżeli wcześniej prowadzone są dodatkowe negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, zawarcie umowy następuje po dojściu przez strony do porozumienia co do wszystkich kwestii, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
 7. GiełdaKart.pl nie gwarantuje Użytkownikowi zainteresowania złożonym przez niego Zapytaniem. GiełdaKart.pl nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty Użytkownika ani udzielenia oferty w odpowiedzi na jego Zapytanie.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi przez GiełdaKart.pl treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zapytania oraz (2) potwierdzenie warunków zawieranej Umowy Sprzedaży w drodze korespondencji elektronicznej.
 9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, obowiązki stron tej umowy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zależności od rodzaju Karty Podarunkowej, Użytkownik obowiązany jest udostępnić GiełdaKart.pl Kartę Podarunkową w postaci cyfrowej (wysyłając zdjęcia Karty Podarunkowej obejmujące jej kody kreskowe lub inne numery identyfikacyjne) albo fizycznej (przesyłając Kartę Podarunkową pocztą tradycyjną). GiełdaKart.pl przetwarza i zabezpiecza Kartę Podarunkową w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. GiełdaKart.pl obowiązana jest nadto do wypłacenia Użytkownikowi ustalonej ceny, nie później niż w terminie następnych 3 Dni Roboczych od chwili zakończenia procesu zabezpieczenia otrzymanej Karty Podarunkowej.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące procesu wyceny i weryfikacji Karty Podarunkowej, a także rozliczeń prowadzonych między Użytkownikiem a GiełdaKart.pl z tytułu zawieranej Umowy Sprzedaży, dostępne są w Dokumentacji.

8. KONTAKT Z GIEŁDAKART.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z GiełdaKart.pl jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@gieldakart.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z GiełdaKart.pl informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z GiełdaKart.pl także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności GiełdaKart.pl względem Użytkownika określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i następne Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldakart.pl.
 3. GiełdaKart.pl zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. GiełdaKart.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli GiełdaKart.pl nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w terminie,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza to, że GiełdaKart.pl uznał reklamację za zasadną.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KART PODARUNKOWYCH

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności GiełdaKart.pl wobec Użytkownika, gdy sprzedana Karta Podarunkowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności Kodeksu Cywilnego (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. W przypadku Kart Podarunkowych, których zakup następuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
  lecz ich sprzedającym jest sam wystawca Karty Podarunkowej, którego dane identyfikacyjne wskazano Użytkownikowi w opisie na stronie Karty Podarunkowej, wystawca ten odpowiada bezpośrednio przed Użytkownikiem za wady fizyczne lub prawne sprzedanej Karty Podarunkowej.
 3. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej Użytkownik może złożyć na przykład na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldakart.pl.
 4. GiełdaKart.pl zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania sposobu doprowadzenia Karty Podarunkowej do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez GiełdaKart.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. GiełdaKart.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy Użytkownik będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany, naprawy lub obniżenia ceny Karty Podarunkowej, podając kwotę, o jaką cena ma zostać obniżona, brak ustosunkowania się przez GiełdaKart.pl w powyższym terminie oznacza, że GiełdaKart.pl uznał to żądanie za zasadne.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy Karty Podarunkowej dostarczanej w postaci fizycznej, Użytkownik, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest zwrócić Kartę Podarunkową na adres: ul. Szpacza 18-20 lok. 1, 51-417 Wrocław. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem koszt dostarczenia Karty Podarunkowej ponosi GiełdaKart.pl.
 7. Odpowiedzialność GiełdaKart.pl z tytułu rękojmi za wady Karty Podarunkowej wobec Użytkownika niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami oraz zawieranych przez nich z GiełdaKart.pl umów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do: (1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GiełdaKart.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 11.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do GiełdaKart.pl przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gieldakart.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, GiełdaKart.pl nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Karty Podarunkowej będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Karty Podarunkowej. Wobec tego GiełdaKart.pl może obciążyć konsumenta faktycznymi kosztami wynikłymi ze szkody, jaką GiełdaKart.pl poniosła w rezultacie zużycia lub uszkodzenia zwróconej przez konsumenta Karty Podarunkowej, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami, za które konsument, zgodnie ze zdaniem poprzednim, ponosi odpowiedzialność.
   d. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a. dla umowy, w wykonaniu której GiełdaKart.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Umowa Kupna) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z nich; b. dla pozostałych umów (np. umów o świadczenie Usług Elektronicznych) – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku Karty Podarunkowej dostarczanej w postaci fizycznej, konsument, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Kartę Podarunkową do GiełdaKart.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez GiełdaKart.pl do odbioru, chyba że GiełdaKart.pl zaproponowała, że sama odbierze Kartę Podarunkową. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty Podarunkowej przed jego upływem. Konsument powinien dokonać zwrotu na adres: ul. Szpacza 18-20 lok. 1, 51-417 Wrocław.
 7. GiełdaKart.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Karty Podarunkowej (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). GiełdaKart.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. GiełdaKart.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Karty Podarunkowej z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia
  1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do GiełdaKart.pl lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe GiełdaKart.pl oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. GiełdaKart.pl nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie
  w stanie obsługiwać go bez problemów i zakłóceń.
 3. GiełdaKart.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do GiełdaKart.pl.
 4. GiełdaKart.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 5. GiełdaKart.pl jest uprawniona w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji GiełdaKart.pl uprawniona jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, GiełdaKart.pl uprawniona jest do wstrzymania Zamówienia lub zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 6. GiełdaKart.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości opłat należnych z tytułu Umowy Kupna lub Umowy Sprzedaży, a w przypadku ich braku – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy roszczenie Użytkownika dotyczy zawartej z GiełdaKart.pl umowy. GiełdaKart.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. GiełdaKart.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą GiełdaKart.pl.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy GiełdaKart.pl a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GiełdaKart.pl.

15. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. GiełdaKart.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą GiełdaKart.pl (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. GiełdaKart.pl podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. GiełdaKart.pl informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia, na przykład w drodze komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których GiełdaKart.pl podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. GiełdaKart.pl stara się planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez GiełdaKart.pl. GiełdaKart.pl informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. GiełdaKart.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (ani osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności
  w zakresie odpowiedzialności GiełdaKart.pl.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. GiełdaKart.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów
  i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia albo Zapytania oraz zawarte i wykonane Umowy Kupna lub Umowy Sprzedaży. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z GiełdaKart.pl, których nie można wyłączyć w drodze umowy. GiełdaKart.pl gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.


Zapraszamy do współpracy,
GiełdaKart.pl